Algemene Voorwaarden

Banketbakkerij Maison Kelder gevestigd te Den Haag heeft drie winkels gevestigd aan de Weissenbruchlaan 1K, Arabislaan 56 in Den Haag, Kerkstraat 71 in Wassenaar en Dorpsstraat 134 in Zoetermeer. De bakkerij is gevestigd aan de Junostraat 8, 2516 BR Den Haag.

Telefoonnummer: 070 - 324 68 44
KvK-nummer: 27091741
BTW-identificatienummer: NL007417676B01

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banketbakkerij Maison Kelder. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Banketbakkerij Maison Kelder te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij Maison Kelder zijn vrijblijvend. Banketbakkerij Maison Kelder accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Banketbakkerij Maison Kelder behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de winkels van Banketbakkerij Maison Kelder. Bij bezorging worden extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten
De dienst die Maisonkelder.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van taarten, gebak, koek en daaraan gerelateerde producten binnen een bepaalde regio in Nederland.
Banketbakkerij Maison Kelder behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten
Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

Besteltijd
De klant kan van maandag tot en met zaterdag tot 00.00 uur bestellen voor levering de volgende dag. Op zondag levert Banketbakkerij Maison Kelder in principe geen taarten, tenzij anders met de klant overeengekomen. Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per internet, telefoon en e-mail is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij Maison Kelder behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
Bestellingen op de website en via e-mail worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer deze gegevens goed. Ontvangt u geen bevestiging per e-mail, dan kunnen wij levering van uw bestelling niet garanderen. Neemt u dan a.u.b. telefonisch contact om uw bestelling te verifiëren. Maisonkelder.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 15.30 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd.
Banketbakkerij Maison Kelder is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

Levertijden, bezorgen en ontbinden
Banketbakkerij Maison Kelder zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij Maison Kelder ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
Indien de taart of gebak bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen). Nadat de bestelling bij de receptie is afgeleverd is Banketbakkerij Maison Kelder niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.
Banketbakkerij Maison Kelder levert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen.
In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.
Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de Banketbakkerij Maison Kelder gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij Maison Kelder daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij Maison Kelder de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij Maison Kelder zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.
Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Banketbakkerij Maison Kelder geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Betaling
Alle bestellingen via de website Maisonkelder.nl kunnen worden betaald met iDEAL, creditcard of contant bij levering of afhalen.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.
De koper is de prijs verschuldigd die Banketbakkerij Maison Kelder in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Banketbakkerij Maison Kelder worden gecorrigeerd.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Teksten, afbeeldingen en QR-video's op taarten
Teksten, afbeeldingen en video's die worden opgegeven/geüpload bij producten t.b.v. een schildje, chocoladetekst, afbeelding en QR (video) op een taart worden exact overgenomen zoals dat door de besteller is opgegeven. Wij controleren de tekst en afbeelding niet. Banketbakkerij Maison Kelder streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto's en logo's niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto's. Banketbakkerij Maison Kelder kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.
Banketbakkerij Maison Kelder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen en video's. Desondanks is Banketbakkerij Maison Kelder zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden - waar mogelijk - ingezonden afbeeldingen en güploade video's door Banketbakkerij Maison Kelder gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto's en/ of video's die aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd of verwijderd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding of video in te zenden of de koop te annuleren.  

Overmacht
In geval van overmacht heeft Banketbakkerij Maison Kelder het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij Maison Kelder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten
Overal worden foutjes gemaakt. Banketbakkerij Maison Kelder doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Banketbakkerij Maison Kelder neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

Aansprakelijkheid
Banketbakkerij Maison Kelder is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij Maison Kelder is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij Maison Kelder komen. Banketbakkerij Maison Kelder draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij Maison Kelder eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij Maison Kelder is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij Maison Kelder, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij Maison Kelder. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij Maison Kelder uitgesloten. Banketbakkerij Maison Kelder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Banketbakkerij Maison Kelder. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen
De klant van Banketbakkerij Maison Kelder dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij Maison Kelder geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij Maison Kelder garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Gegevensbescherming
Banketbakkerij Maison Kelder is de verantwoordelijke voor gegevensbescherming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om de diensten van Maison Kelder te leveren verwerkt Maison Kelder persoonsgegevens. Maison Kelder verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.maisonkelder.nl/privacy-policy/ of bel ons op: 070 - 324 68 44

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij Maison Kelder en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Snel Bestellen